Gói dịch vụ Berry spa 5

Gói dịch vụ Berry spa 5

Gói dịch vụ Berry spa 5 - 440.000 VNĐ/120p

Ngâm chân với thảo dược; Massage chân; Bào gót chân; Cắt móng chân; Đắp sáp parafin bàn chân

QUY TRÌNH

-Massage chân

 

-Ngâm chân với thảo dược

 

-Bào gót chân

 

-Cắt móng chân

-Đắp sáp parafin bàn chân

            

Chia sẻ